Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 39/2021/QĐ-UBND 22/10/2021 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực giao thông vận tải.
2 19/2010/QĐ-UBND 23/10/2020 Ban hành quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
3 11/2020/QĐ-UBND 03/06/2020 Ban hành Quy định về Quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
4 39/2019/QĐ-UBND 28/11/2019 Quy định phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
5 09/2019/QĐ-UBND 21/03/2019 Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
6 06/2019/QĐ-UBND 05/03/2019 Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
7 37/2017/QĐ-UBND 20/09/2017 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
8 29/2017/QĐ-UBND 04/08/2017 Sửa đổi Điều 2, Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 ban hành quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
9 25/2017/QĐ-UBND 26/07/2017 Ban hành quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
10 16/2016/QĐ-UBND 30/06/2016 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình
1 2 »