Đào tạo, sát hạch, cấp GPLX
Chuyển đổi số
Thông báo luồng

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 884

  • Tổng 699.217

Đảng ủy Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

           Nhằm giúp cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Sở nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Thực hiện Hướng dẫn số 55-HD/BTG ngày 24/5/2017của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về chức sinh hoạt Chuyên đề  năm 2017.

          Ngày 01/6/2017, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 43 - KH/ĐUSGTVT về tổ chức sinh hoạt Chuyên đề  năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nội dung Kế hoạch như sau:
          Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt: 01 buổi, dự kiến trong tháng 6/2017. Thành phần: Triệu tập toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở dự Hội nghị. Báo cáo viên là đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giao thông vận tải.
          Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Giao nhiệm vụ cho mỗi Chi ủy, Chi bộ tùy vào tình hình của đơn vị lựa chọn chuyên đề phù hợp  để đưa vào sinh hoạt chi bộ bằng các hình thức phong phú, khơi dậy tinh thần của mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc phấn đấu học tập và làm theo lời Bác. Ít nhất 01 Quý/01 lần tổ chức  sinh hoạt chuyên đề hoặc tổ chức Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
          Các Chi ủy, Chi bộ tiếp tục hướng dẫn đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình lựa chọn một số vấn đề trong Chuyên đề năm 2017 để đăng ký làm theo gắn với nhiệm vụ chuyên môn, công việc hàng ngày hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết  Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII và đề ra các biện pháp thực hiện việc học tập và làm theo Bác; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với Chi ủy, Chi bộ để  để được góp ý, giúp đỡ, giám sát. Coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hàng năm. Sau mỗi đợt sinh hoạt, các Chi ủy, Chi bộ gửi báo cáo kết quả  trong đó nêu rõ nội dung, các ý kiến phát biểu, liên hệ bản thân; giải pháp thực hiện của đảng viên trong toàn Chi bộ; trên cơ sở đó các Chi bộ đánh giá việc thực hiện vào đợt sinh hoạt chuyên đề lần tiếp theo.

          (Tài liệu đính kèm: Chuyên đề 2017 Kế hoạch 43/KH-ĐU SGTVT)

Các tin khác