Đào tạo, sát hạch, cấp GPLX
Chuyển đổi số
Thông báo luồng

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 973

  • Tổng 699.305

Đảng ủy Sở GTVT sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Xem với cỡ chữ : A- A A+
           Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 22/9/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã ban hành kế hoạch số 62-KH/ĐU ngày 08/11/2016  về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến các chi bộ, các đơn vị trực thuộc Sở.

 Sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, các chi bộ, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở đã lĩnh hội nghiêm túc và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt tốt; từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Sở. Việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Sở GTVT tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với với các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng chỉnh đổn Đảng; ngăn chặn , đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 

2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong toàn Đảng bộ và mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề năm 2017 ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”  bằng các hình thức cụ thể và thiết thực. 

3. Quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị phải quán triệt phương châm: trên trước dưới sau, trong Đảng làm trước để quần chúng noi theo; nói đi đôi với làm, nhận thức và hành động làm theo phải luôn luôn nhất quán, nhận thức đúng là cơ sở cho hành động đúng và từ kết quả hành động để đánh giá nhận thức; lấy các điển hình tiên tiến, mặt tích cực, tiến bộ để từng bước đẩy lùi và khắc phục mặt tiêu cực, yếu kém. Có như vậy, Chỉ thị số 05-CT/TW mới đi vào chiều sâu và có những kết quả vững chắc.

4. Thường xuyên rà soát, bổ sung hoặc xây dựng mới các chuẩn mực đạo đức của công chức, viên chức, người lao động cụ thể, phù hợp với đặc thù công việc đơn vị thành những khẩu hiệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện để mỗi đảng viên phấn đấu thực hiện, lấy đó làm một trong những tiêu chí để bình xét, đánh giá xếp loại cuối năm.

5.  Chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát biểu dương, khen thưởng các điển hình, tiên tiến; kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém./.

                                                                              Văn phòng Đảng ủy