Đào tạo, sát hạch, cấp GPLX
Cải cách hành chính
Thông báo luồng

 

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 215

  • Tổng 1.910.331

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 I. BAN GIÁM ĐỐC: 

Giám đốc: Phạm Văn Năm

       - Điện thoại: (0232) 3851399

       - Email: nampv.sgtvt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Hoàng Đăng Cương

       - Điện thoại: (0232) 3818819

       - Email: cuonghd.sgtvt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Vũ Anh Minh

       - Điện thoại: (0232) 3822667

       - Email: minhva.sgtvt@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Anh Tuấn

       - Điện thoại: (0232) 3822219

       - Email: tuanta.sgtvt@quangbinh.gov.vn

 

* PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG TẬP THỂ LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Đồng chí Phạm Văn Năm - Giám đốc Sở

a) Giám đốc Sở là người đứng đầu cơ quan, lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác tổ chức; quản lý, sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

- Công tác cải cách hành chính, Kiểm soát Thủ tục hành chính, ISO; công tác dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; công tác Thanh tra hành chính; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác pháp chế;

- Công tác Quy hoạch, Kế hoạch phát triển Giao thông vận tải; công tác chuẩn bị đầu tư các dự án;

- Công tác Tài chính - Kế toán; công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

- Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch Tổng hợp, phòng Tài chính - Kế toán.

c) Kiêm các chức danh:

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Kỹ thuật của Sở;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng;

- Chủ tịch Hội đồng lương của Sở;

- Trưởng Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở;

- Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh;

- Trưởng các Ban chỉ đạo: Cải cách hành chính, ISO, Quy chế dân chủ, Ứng dụng Công nghệ thông tin và Xây dựng chính quyền điện tử, Trang thông tin điện tử và các Ban Chỉ đạo khác thuộc lĩnh vực phụ trách của Sở.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Giao thông vận tải, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

2. Đồng chí Hoàng Đăng Cương - Phó Giám đốc Sở

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa của địa phương và TW ủy thác;

- Công tác đảm bảo giao thông thường xuyên và đột xuất khi xảy ra tình huống hư hỏng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Tham gia xây dựng Quy hoạch, Kế hoạch phát triển giao thông vận tải của Ngành;

- Cấp các loại giấy phép liên quan đến công tác giao thông đường bộ, đường thủy nội địa;

- Công tác giao thông địa phương các huyện, thành phố, thị xã.

- Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng;

- Công tác Thanh tra chuyên ngành GTVT;

- Chủ tài khoản của cơ quan.

- Tổ trưởng Tổ Thẩm định đấu thầu các dự án do Sở làm chủ đầu tư;

- Ký ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, trừ các văn bản thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở ký;

- Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và Thanh tra Sở.

- Công tác Phòng cháy chữa cháy, bảo hộ, an toàn lao động cơ quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

b) Kiêm các chức danh:

- Trưởng Ban QLDA Sự nghiệp kinh tế của Sở, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, thanh toán các nguồn vốn sự nghiệp kinh tế;

- Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Kỹ thuật Sở;

- Thành viên Hội đồng lương của Sở;

- Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Sở;

- Phó Trưởng ban thường trực Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở;

- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường Quảng Bình;

- Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, kiêm chức vụ Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh cho đến khi có quyết định bổ nhiệm nhân sự mới;

- Phó Trưởng các Ban chỉ đạo: Cải cách hành chính, ISO, Quy chế dân chủ, Ứng dụng Công nghệ thông tin và Xây dựng chính quyền điện tử, Trang thông tin điện tử và các Ban Chỉ đạo khác thuộc lĩnh vực phụ trách của Sở.  

- Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Đồng chí Vũ Anh Minh - Phó Giám đốc Sở

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác kỹ thuật, chất lượng; thẩm định dự án; thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán các công trình;

- Theo dõi, chỉ đạo các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; Công tác đấu thầu;

- Công tác xây dựng nông thôn mới;

- Tham gia xây dựng Quy hoạch, Kế hoạch phát triển giao thông vận tải của Ngành;

- Tổ trưởng Tổ Chuyên gia đấu thầu các dự án do Sở làm chủ đầu tư;

- Ký ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, trừ các văn bản thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở ký;

- Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

b) Kiêm các chức danh:

- Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nguồn vốn xây dựng cơ bản các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông quản lý;

- Thành viên Hội đồng Khoa học - Kỹ thuật của Sở;

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở;

- Thành viên Hội đồng lương của Sở;

- Phó trưởng Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở;

- Phó Trưởng các Ban chỉ đạo: Cải cách hành chính, ISO, Quy chế dân chủ, Ứng dụng Công nghệ thông tin và Xây dựng chính quyền điện tử, Trang thông tin điện tử và các Ban Chỉ đạo khác thuộc lĩnh vực phụ trách của Sở.

- Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

4. Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở

a) Giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái và dịch vụ hỗ trợ vận tải;

- Công tác Đăng kiểm - Công nghiệp, Cơ khí giao thông vận tải;

- Công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Bằng và Chứng chỉ chuyên môn người điều khiển phương tiện thủy nội địa;

- Cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận cho các phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa theo phân cấp quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

- Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực vận tải, phương tiện và người lái;

- Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng;

- Tham gia xây dựng Quy hoạch, Kế hoạch phát triển giao thông vận tải của Ngành;

- Ký ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, trừ các văn bản thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở ký;

- Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện & Người lái; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Bình; Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

b) Kiêm các chức danh:

- Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải;

- Trưởng Ban quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Sở; Chủ tịch Hội đồng sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; Chủ tịch Hội đồng thi cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ đường thủy nội địa;

- Thành viên Hội đồng Khoa học - Kỹ thuật của Sở;

- Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở;

- Phó Chủ tịch Hội đồng lương của Sở; 

- Thành viên Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở;

- Phó Trưởng các Ban chỉ đạo: Cải cách hành chính, ISO, Quy chế dân chủ, Ứng dụng Công nghệ thông tin và Xây dựng chính quyền điện tử, Trang thông tin điện tử và các Ban Chỉ đạo khác thuộc lĩnh vực phụ trách của Sở.

- Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC: 

1. Văn phòng

Điện thoại: (0232) 3822257

 2. Phòng Tài chính - Kế toán

Điện thoại: (0232) 3821207

 3. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Điện thoại: (0232) 3821208

 4. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Điện thoại: (0232) 3820405

 5. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Điện thoại: (0232) 3823704

 6. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Điện thoại: (0232) 3824411

 7. Thanh tra Sở

Điện thoại/Fax: (0232) 3842981/ (0232) 3820148 

 

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC:

 1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Quảng Bình

- Điện thoại/Fax: (0232) 3851655/ (0232) 3821687 

 2. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Bình

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 3828597

 3. Trung tâm Dịch vụ và quản lý bến xe khách Quảng Bình

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (0232) 382150/ (0232) 3825254